Một trường hợp răng khấp khểnh nặng, khớp cắn đối đầu được khắc phục bằng mắc cài kim loại, nhổ 4 răng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh nặng, thiếu chỗ nhiều, đường giữa  2 hàm lệch nhau nhiều, nụ cười kém thẩm mỹ, khớp cắn đối đầu   Phương án niềng răng mắc cài kim loại: nhổ 4…

Trường hợp răng thưa, khấp khểnh, khớp cắn đối đầu được khắc phục với mắc cài kim loại thường dùng phương pháp di xa toàn hàm dưới không nhổ râng

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng thưa hàm trên, lộn xộn, khớp cắn đối đầu, lệch đường giữa 2 hàm nhiều Phương án niềng răng mắc cài kim loại: không nhổ răng, cắm 2 vis hàm dưới kéo lùi…

Trường hợp răng lộn xộn, hô nhẹ, khớp cắn đối đầu, lệch đường giữa 2 hàm được khắc phục bằng mắc cài mặt lưỡi

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, hơi vâu, khớp cắn đối đàu, đường gữa 2 hàm lệch nhau Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ 4 răng, sắp đều lại răng và kéo lùi răng…

Cung răng tròn đều đẹp và khớp cắn chuẩn sau khi niềng răng mặt trong nhổ 4 răng điều trị hô, khấp khểnh, khớp cắn đối đầu

Hình ảnh trước khi niềng răng tại trung tâm niềng răng chuyên sâu Thạc sĩ Bác sĩ nội trú Việt Anh: răng khấp khểnh, khớp cắn đối đầu, 2 răng cửa thụt vào bị cắn ngược, nụ cười mất thẩm mỹ, góc nghiêng thấy bị hô Phương án niềng răng mắc cài mặt trong: nhổ…